ul. Wasilkowskiego 14, 02-776 Warszawa

 Serwis czynny od poniedziałku do piątku w g. 16:00 – 20:00

1.       Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności oznaczają:

a)          Polityka Prywatności – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;

b)         Regulamin – dokument znajdujący się pod adresem internetowym: https://www.skispa.pl/ wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują i stanowią jego integralną część;

c)          RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

d)         Administrator – Barbara Rupala-Kapuścińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SKI SPA BARBARA RUPALA-KAPUŚCIŃSKA”, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej pod adresem: ul. Wasilkowskiego 14, 02-776 Warszawa, adres do doręczeń: ul. Wasilkowskiego 14, 02-776 Warszawa, NIP: 8672056212, REGON: 142679177, telefon: 507-869-227, adres e-mail: skispa@skispa.pl;

e)         Serwis – oznacza Serwis w rozumieniu Regulaminu;

f)           Funkcjonalności Serwisu – oznacza funkcjonalności Serwisu w rozumieniu Regulaminu;

g)          Użytkownik – oznacza Użytkownika w rozumieniu Regulaminu;

h)         Umowa o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu – oznacza Umowę o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu w rozumieniu Regulaminu;

i)           Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych – oznacza Umowę o świadczenie Usług Szkoleniowych w rozumieniu Regulaminu;

j)           Usługi Szkoleniowe – oznacza Usługi Szkoleniowe w rozumieniu Regulaminu;

k)          Zgłoszenie – oznacza Zgłoszenie w rozumieniu Regulaminu;

l)           Zamawiający – oznacza Zamawiającego w rozumieniu Regulaminu;

m)        Uczestnik – oznacza Uczestnika w rozumieniu Regulaminu;

n)         Konsument – oznacza Konsumenta w rozumieniu Regulaminu.

  1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, Zamawiających i Uczestników w oparciu o RODO, jak również krajowe przepisy o ochronie danych osobowych.
  2. Administrator przestrzega zasad określonych w RODO, w tym w szczególności odpowiednio zabezpiecza dane osobowe przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania.
  3. Barbara Rupala-Kapuścińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SKI SPA BARBARA RUPALA-KAPUŚCIŃSKA” prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „SKI SPA BARBARA RUPALA-KAPUŚCIŃSKA”, jest Administratorem danych osobowych Użytkowników, Klientów i Konsumentów.
  4. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: skispa@skispa.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Wasilkowskiego 14, 02-776 Warszawa.

6.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu oraz Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania ww. umów.

7.       Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających i Uczestników w następującym zakresie:

a)       dane zawarte w Zgłoszeniu w Serwisie, takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy (jeśli dotyczy), numer NIP (jeśli dotyczy), numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), dane do faktury;

b)       dane zawarte w formularzu kontaktowym w Serwisie, takie jak: imię, adres e-mail oraz inne dane osobowe podane w formularzu, dotyczące złożonego zapytania;

c)       dane dotyczące Płatności, takie jak: imię, nazwisko, dane adresowe (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer domu/mieszkania), numer rachunku bankowego, inne dane osobowe podane w tytule przelewu (jeśli występują);

d)       inne dane związane z zawarciem i realizacją Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych, m.in. wizerunek, dodatkowe dane osobowe dotyczące realizacji Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych, jak również złożonych reklamacji;

e)       dane dotyczące korzystania z Serwisu, w szczególności adres IP;

f)        dane dotyczące korzystania z Serwisu zapisane w tzw. plikach cookies, takie jak historia kliknięć, nawigacji czy przeglądania, dane dotyczące preferencji lub zachowań podczas przeglądania strony Serwisu;

g)       inne dane związane z korzystaniem przez Użytkowników z funkcjonalności Serwisu, m.in. dodatkowe dane osobowe dotyczące złożonych reklamacji w zakresie Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu.

8.       Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług Funkcjonalności Serwisu, a także w celu zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych, świadczenia usług na podstawie w/w umów oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartymi umowami, a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, w celach analitycznych, archiwalnych, prowadzenia rachunkowości.

9.       Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

a)       zawarcia i realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)       wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c)       realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d)       w pozostałych przypadkach dane osobowe w zakresie danych zwykłych będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO: Jeżeli Zamawiający i/lub Uczestnicy wyrażą zgodę na przetwarzanie wizerunku – przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, stanowiącego dane osobowe, utrwalonego w formie nagrania audio/audio-video/zdjęć podczas Imprezy, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych – zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku zarówno jako samodzielnego materiału jak i w ramach innych utworów; Administrator jest uprawniony do dokonywania opracowań wizerunku umożliwiających włączenie go do większej całości i tak może go łączyć z innymi utworami, w tym utworami audio-wizualnymi, dokonywać ekstrakcji poszczególnych warstw materiału zawierającego wizerunek, w tym ekstrakcji warstwy audio i video; zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku dla celu promocyjnego wskazanego powyżej; wykorzystywanie wizerunku, będące jednocześnie jego przetwarzaniem jako danych osobowych, oznacza: utrwalanie i zwielokrotnianie w każdy sposób, w tym w pamięci komputera, na nośnikach danych zarówno cyfrowych jak i analogowych, techniką zapisu cyfrowego oraz techniką drukarską i reprograficzną (np. zdjęcia cyfrowe, wydrukowane plakaty); rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, rozpowszechnianie bez pośrednictwa egzemplarzy poprzez wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie w formacie analogowym i cyfrowym, w sieciach teleinformatycznych (w tym sieci Internet), w sieciach telefonicznych i urządzeniach mobilnych (np. poprzez – Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Twitter, Pinterest, strony www, w szczególności strona internetowa Administratora); rozpowszechnianie w środkach masowego przekazu; podstawą prawną przetwarzania stanowi art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

10.    Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:

a)       W zakresie realizacji zawartej z Administratorem umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

b)       W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

c)       W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

11.    Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców:

a)       upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora;

b)       dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT – w tym podmioty świadczące usługi hostingu, podmioty marketingowe, podmioty wspierające procesy księgowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy);

c)       podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam, opracowania kampanii remarketingowych i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://policies.google.com/privacy;

d)       podmioty udostępniające narzędzia w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego działania usług Administratora, będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, udostępniające usługę Facebook Pixel; Administrator korzysta z funkcji Facebook Pixel do wyświetlania opublikowanych reklam na portalu Facebook wyłącznie użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie usługami Administratora lub którzy mają pewne wspólne współczynniki; funkcja Facebook Pixel pozwala również zrozumieć skuteczność reklam na portalu Facebook dla celów statystycznych i badania rynku; więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

e)       organy publiczne, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy prawa (po przedstawieniu przez przedmiotowe organy odpowiedniego żądania).

12.    Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych lub odbiorcy w Stanach Zjednoczonych, który certyfikował zgodność z programem Tarczy Prywatności UE-USA.

13.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści jego/jej danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, jeżeli osoba, której dane dotyczą uważa, że Administrator przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

14.    Serwis nie został zaprojektowany z myślą o dzieciach do 16 (słownie: szesnastego) roku życia, ani też nie jest adresowany do dzieci.

15.    Serwis zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności.

16.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) obejmują dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies są nieszkodliwe dla komputera jak i dla jego Użytkownika oraz jego danych.

17.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a)       cookies „sesyjne” (session cookies) – stanowiące pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (właściwej przeglądarki internetowej);

b)       cookies „stałe” (persistent cookies) – stanowiące pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika Serwisu.

18.    Ponadto, w Serwisie wykorzystuje się następujące rodzaje plików cookies: 

a)       „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

b)       pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 

c)       „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

d)       „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

e)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

19.    Pliki cookies wykorzystuje się w następujących celach:

a)       dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb);

b)       tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać swoich poszczególnych danych;

d)       dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym dostęp do plików cookies jest Administrator.

21.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. Pliki cookies mogą również wykorzystywane w szczególności sieć Google w celach związanych z wyświetlaniem reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=pl.

22.    Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

23.    Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a)       Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;

b)       InternetExplorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl,

c)       Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,

d)       Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html,

e)       Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL.

24.    Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 


 [KK1]Propozycja, do wstawienia w stopce strony oddzielny link

  Telefon
507-869-227
696-496-113
  Mail
skispa@skispa.pl    

  Adres

ul. Wasilkowskiego 14,

02-776 Warszawa

Ski spa© 2024. All Rights Reserved. Created by Blue Paprica
Ski spa © 2024. All Rights Reserved. Created by Blue Paprica